Kære kommende elever og forældre

 I det følgende finder I en række relevante oplysninger omkring optagelsen på Duborg-Skolen. I er altid velkomne til at rette henvendelse til skolen, hvis I bliver i tvivl, eller der skulle dukke spørgsmål op.

 

 

 

Generelle forhold:

 

- Dansk Skoleforening for Sydslesvig

- Bopæl

- Sprog

 

 

Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Duborg-Skolen er et tilbud under Dansk Skoleforening for Sydslesvig, som driver skoler for det danske mindretal i Sydslesvig.

Søges optagelse for et barn, der ikke har gået i Skoleforeningens børnehave eller 1.-6. klasse, hhv. 1.-9./10. klasse, forudsætter en optagelse, at forældrene er indforstået med, at Duborg-Skolen er en del af skoletilbuddet i Dansk Skoleforening for Sydslesvig, og at en optagelse indebærer, at både barn og forældre dermed bliver medlem af Skoleforeningen. Hvad dette indebærer, vil fremgå af en optagelsessamtale med forældre og barn, og forældrene skal underskrive en erklæring herom.

Er eleven over 18 år, foretages samtalen evt. kun med vedkommende elev, og eleven underskriver selv denne erklæring.

 

Bopæl

Mindst én af forældrene skal bo i Duborg-Skolens fællesskoledistrikt, når der ønskes optagelse for et barn i F7-F10. Og i Duborg-Skolens gymnasiedistrikt, når der ønskes optagelse i 11. eller evt. 12. årgang. (Se kort over fællesskoledistrikterne og gymnasiedistrikterne. For detaljeret oplysning, kontakt Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Henning Wietz – tlf. 0461-50470)

Tilflyttere skal forelægge ”Meldebescheinigung”, der angiver ”1. Wohnsitz”, for skolen senest ved skolestartens begyndelse.

For elever fra og med 16 år kan disse bopælsbetingelser fraviges, idet det da vil være tilstrækkeligt, at eleven selv bor i skolens optagelsesdistrikt.

NB: Af ovenstående følger, at skolen ikke optager elever under 16 år, hvis forældrene er bosiddende i Danmark.

I særlige tilfælde kan der dispenseres fra bopælskriteriet, dvs der kan ses bort fra Fællesskoledistrikt og Gymnasiedistrikt, men ikke fra kravet om bopæl i Sydslesvig. Ansøgning sendes til Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Ansøgningen skal være begrundet.

Dansk Skoleforening for Sydslesvig driver et kollegium, Ungdomskollegiet, hvor elever, der fx har lang skolevej, kan optages. En forudsætning for optagelse på kollegiet er, at forældrene (eller eleven over 16 år) allerede har en bopæl i Sydslesvig. Man kan altså ikke, som bosiddende forældre i Danmark, sende sit barn på Ungdomskollegiet og herfra søge om optagelse på Duborg-Skolen.

 

Sprog

Undervisningen på Duborg-Skolen foregår på dansk, bortset fra i tysk og andre sprogfag. En forudsætning for optagelse er derfor, at barnet behersker dansk i skrift og tale på det alderssvarende niveau.

Da undervisningen imidlertid også lejlighedsvis inddrager tyske forhold, formidlet via tysksproget materiale, er det nødvendigt, at barnet også behersker tysk på et alderssvarende niveau.

Dertil kommer, at da Duborg-Skolen er beliggende geografisk, kulturelt og socialt i et tysksproget område, vil mange elever naturligt have tysk som første sprog. Et vist tysksprogligt niveau er således nødvendigt af både faglige og sociale grunde.

 

Optagelse i F7 af elever, der kommer fra F6

Hvert år afgør Skoleforeningen, hvilke skoler i Flensborg og omegn, der sender deres F6-elever til hvilke fælleskoler i Flensborg by. Duborg-Skolen modtager for tiden elever fra Jørgensby Skolen og Oksevejens Danske Skole. Denne ordning kan imidlertid blive ændret i årene der kommer.

Overgang fra F6 til F7 er i øvrigt bestemt af GemVO § 6, dvs., der er tale om almindelig oprykning, uden særlig beslutning i klasselærerrådet. På dette klasselærerrådsmøde deltager en repræsentant fra Duborg-Skolens ledelse.

 

Optagelse i F9 af elever, der kommer fra F8

Elever fra Vyk Danske Skole og Vesterland-Kejtum Danske Skole optages efter F8 i F9 på Duborg-Skolen. Overgangen er også her bestemt af GemVO § 6 som almindelig oprykning, uden særlig beslutning i klasselærerrådet. På dette klasselærerrådsmøde deltager en repræsentant fra Duborg-Skolens ledelse.

 

Optagelse i F7-F10 af elever, der kommer udefra

Hvis forældre ønsker deres barn optaget på Duborg-Skolen, og dette barn ikke tidligere har gået i en af Skoleforeningens skoler, vil en optagelse bero på en individuel vurdering.

Ud over, at de generelle betingelser skal være opfyldt (se ovenfor), vil der med til vurderingen høre, hvordan barnet har klaret sig i den skole, hvor det hidtil har gået. Der lægges vægt på både det faglige, det sociale og det modenhedsmæssige niveau.

I givet fald kan der blive tale om at gentage et klassetrin, grundet de specielle faglige og sproglige udfordringer, som skolegang på Duborg-Skolen indebærer.

Bemærk, at elever, der kommer fra folkeskolens hhv. efterskolens 9. eller 10. klasse i Danmark, som supplement til karakterudskrift og udtalelser, som led i ansøgningen om optagelse også skal aflevere en kopi af uddannelsesparathedsvurderingen fra Ungdommens Uddannelsesvejledning. Kommer eleven fra en efterskole, er det efterskolen selv, der udarbejder denne vurdering.

 

Optagelse i F11 (gymnasieoverbygningen) af elever, der kommer fra F10

Elever, der ønsker at påbegynde 11. årgang i profilgymnasiet, skal indlevere et "tilmeldings- eller ansøgningsskema" (se ovenstående ansøgningsformular samt tilhørende vejledning). Ansøgningen indsendes til Duborg-Skolen i begyndelsen af februar måned (den præcise frist vil stå på det aktuelle ansøgningsskema). Desuden medsendes halvårskarakterer fra 10.1 med tilhørende angivelse af uddannelsesperspektiv. Hvis skemaet er indleveret rettidigt, og tilmeldingen/ansøgningen i øvrigt kan imødekommes, vil eleven have krav på optagelse. Ansøgninger, der indsendes på et senere tidspunkt, vil også blive behandlet, men der tages i så tilfælde forbehold for såvel optagelse som ønsker om en bestemt profil.

Der nyoptages normalt ikke elever i 11.1 efter efterårsferien. I specielle situationer (fx ved orlov eller udlandsophold) kan elever efter ansøgning starte ved begyndelsen af 11.2.

Optagelsesregler:

Berettiget til optagelse i Oberstufe (11. årg.) er ifølge OAPVO, §2, elever, der enten har bestået (MSA) realeksamen eller har bestået fællesskolens 10. klasse og oprykkes til 11. årgang.

Der skelnes mellem Versetzung (”oprykning”) og Aufnahme (”optagelse”)

1.

Ifølge GemVO, §7, stk 6, gælder følgende for Versetzung fra fællesskolens 10. klasse til 11. årg.:

Karaktererne – enten i årskarakterbladet efter 10. klasse eller i MSA-beviset (realeksamensbeviset) – skal efter gymnasiets krav i højst et fag være 5 (E) og i alle øvrige fag være mindst 4 (D), dvs. efter MSA-niveauets krav i højst et fag være 4 (E) og i alle øvrige fag være mindst 3 (D). Klasselærerrådet kan dog under visse forudsætninger beslutte oprykningen, selvom karaktererne er dårligere. En repræsentant for Duborg-Skolens ledelse deltager i dette klasselærerrådsmøde.

Ansøgere, der opfylder et af disse krav ved karaktergivningen i 10.1., vil normalt allerede i slutningen af februar, hhv. begyndelsen af marts få besked om, at de kan regne med at blive ”versetzt” til 11. årgang. Den afgivende skole bør dog give besked til Duborg-Skolen, hvis en sådan elev i løbet af 10.2. og/eller ved den evt. afsluttende eksamen viser, at det tilstrækkelige niveau alligevel ikke er nået.

Versetzung til 11. årgang besluttes endeligt på det afsluttende klasselærerrådsmøde inden sommerferien. Ved dette møde deltager Duborg-Skolens rektor eller en af ham bemyndiget person. Det betyder, at beslutningen om Versetzung ikke er endeligt bekræftet, før det sker på dette afsluttende møde før sommerferien.

Mødet kan beslutte at ”versetze” en elev, hvis klassens lærere, samt rektor, skønner, at en elev har realistiske muligheder for at arbejde med i gymnasiet med succes, dvs. opnå en Fachhochschulreife (schulischer Teil) efter 12. årg. eller en studentereksamen efter 13. årg.

2.

Ifølge OAPVO § 2, stk 1 har elever i følgende tilfælde ret til optagelse i overbygningen (11.-13. årg.):

Ved bestået MSA (realeksamen), hvor karaktererne i højst et fag er 4 (E) og i alle øvrige fag er mindst 3 (D).

Ansøgere, som ikke opfylder betingelserne for at blive ”versetzt” vil efter ansøgningsfristen i februar få besked om, at optagelse er gjort betinget af en endelig oprykningsbeslutning til sommer enten med afsæt i årskaraktererne eller i en bestået MSA (realeksamen).

 

Optagelse i F11 af elever, der kommer udefra

1. Elever, der har gennemført skolegang i Skoleforeningens system til og med F9, og som har gået på dansk skole i 10. klasse, fx på efterskole

 Sådanne elever kan optages i 11. årg., hvis

- folkeskolen eller efterskolen i Danmark er statslig anerkendt og berettiget til at gennemføre den udvidede afgangsprøve

- eleven inklusive 10. klasse i Danmark har gennemført ti års sammenhængende skolegang

- FS10-eksamen mindst indeholder fagene matematik, fysik/kemi og to fremmedsprogfag (altså udover dansk fx engelsk og tysk)

- eleven på eksamensbeviset højst har karakteren 02 én gang og ikke har dårligere karakterer (svarende til karakterkravene for MSA).

Se mere detaljeret om optagelse efter ophold på dansk efterskole.

2. Elever, der har gennemført skolegang i Skoleforeningens system til og med F10 og som har gået på dansk skole i 10. klasse, fx på efterskole

 

Sådanne elever skal vedlægge følgende til ansøgningen:

- bevis for bestået MSA ("mittlerer Schulabschluss") eller et ”Versetzungszeugnis” til den gymnasiale overbygning.

- bevis for ”Folkeskolens afgangseksamen efter 10. klasse”.

- vurdering af elevens uddannelsesparathed fra ”Ungdommens Uddannelsesvejledning” i Danmark.

 På baggrund af disse papirer træffer rektor afgørelse om, hvorvidt eleven kan optages i 11. årgang.

Se mere detaljeret om optagelse efter ophold på dansk efterskole.


3. Elever, der har gennemført skolegang i Skoleforeningens system, til og med F9 eller F10, og som er optaget i 1.g på dansk gymnasium:

 

Der skelnes i dette tilfælde mellem følgende 3 tilfælde:

 

a.

Eleven afbryder sin danske skolegang i 1.g uden at gennemføre året:

 

1) Hvis eleven ikke har gennemført 10. årgang i Skoleforeningens system, fortsætter eleven normalt i F10.

2) Hvis eleven har gennemført F10 i Skoleforeningens system, afgøres det af rektor, om eleven optages i 10. eller 11. årgang efter en individuel vurdering på baggrund af følgende:

- ESA ("erster allgemeinbildender Schulabschluss"). Eller karakterblad efter F9, der dokumenterer, at eleven kan fortsætte i F10 med angivelse af uddannelsesperspektiv. Eller bevis for bestået MSA ("mittlerer Schulabschluss”) eller et ”Versetzungszeugnis” til den gymnasiale overbygning.

- Vurdering af elevens uddannelsesparathed fra Ungdommens Uddannelsesvejledning i Danmark (hvis den foreligger).

b.

Eleven har gennemført sin danske skolegang i 1.g med positivt resultat:

 

3) Eleven vil normalt blive optaget i 11. årgang.

4. Elever, der har gennemført et eller flere års skolegang i det øvrige udland i 10. og/eller 11. klasse:

 

Som hovedregel fortsætter eleven ved tilbagekomsten i forlængelse af det klassetrin, som eleven forlod. Efter ansøgning afgør rektor, om optagelsen sker i 11. eller evt. 12. årgang, idet optagelse i 12. årgang er forbeholdt elever, der besidder helt ekstraordinære kvalifikationer.

 

Følgende skal vedlægges ansøgningen:

- bevis for bestået MSA (mittlerer Schulabschluss”) eller et ”Versetzungszeugnis” til den gymnasiale overbygning.

- dokumentation for fag og karakterer fra den udenlandske institution, som eleven har besøgt, samt evt. anbefaling.

Optagelse af elever i F12

Der kan undtagelsesvist nyoptages elever udefra direkte i F12.

Optagelse i 12. årgang er forbeholdt elever, der besidder helt ekstraordinære kvalifikationer. 

  

Optagelse af elever i F13

Der nyoptages ikke elever i 13. årgang.

 

Skoledistrikterne