FÆLLESSKOLEN - pædagogisk koncept

Oplysninger til elever, forældre og lærere

Fællesskolens mål


Det er skolens mål, at alle elever opnår en godkendt skoleafslutning og at så mange som muligt opnår realskoleafslutning eller overgang til gymnasiet, således at eleverne bliver bedst muligt kvalificerede til erhvervsuddannelser eller fortsat skolegang.
Målet søges nået ved at give alle elever uafhængig af evner, færdigheder og interesser en fælles læringsramme, hvori de hver især kan udvikle kompetencer og færdigheder bedst muligt.

Duborg-Skolens værdier


I forlængelse af skolens overordnede mål står følgende kerne værdier som centrale elementer i fællesskolens pædagogiske profil:

 

Læring – faglighed
Vi lægger vægt på at udvikle grundlæggende færdig heder og kompetencer hos eleverne. Vi søger at udvikle alle sider hos eleven: faglige, metodiske, sociale, personlig-emotionelle, musisk-kreative og fysiske ved at bruge de enkelte fag i tværfaglige sammenhænge og projektundervisning for at få ny viden, nye oplevelser og ny erkendelse.


Sammenhæng
Det er vigtigt, at eleverne oplever sammenhæng i undervisningen samt imellem skolegang, fritid, arbejdsliv og det øvrige samfundsliv. I forbindelse med modtagelsen af nye elever fra de afgivende skoler er brobygning, fælles forståelse af læring, sammenhæng og tæt samarbejde lærerne imellem en væsentlig forudsætning for et kontinuerligt forløb. Herudover er det vigtigt, gennem kontakt og samarbejde med det lokale erhvervsliv at skabe gode betingelser for elevernes fremtid.


Bæredygtighed
Vi arbejder på at udvikle elevernes forståelse for nødvendigheden af en bæredygtig udvikling af samfundet, så vi ikke forurener miljøet og ikke driver rovdrift på klodens ressourcer. I under visningen er det vigtigt at fokusere på den sundhedsmæssige, den økonomiske, den økologiske og den sociale bæredygtighed.


Skole-hjem-samarbejde
Vi anser forældresamarbejdet som en væsentlig faktor for et vellykket skoleforløb. Vi forventer, at forældrene bl.a. ved at deltage i samarbejdsråds- og klasseforældrerådsarbejde tager et medansvar for
deres børns skolegang, for klassens trivsel og for skolens samlede virke. Vi lægger vægt på en tryg og åben kommunikation mellem elever, forældre og skole.

Længere fælles læring
Fællesskolen giver i samarbejde med de afgivende skoler eleverne mulighed for en længere fælles læring ud over grundskolen. Gennem denne fælles læring får eleverne mulighed for at lære af hinanden og gensidigt understøtte hinanden. Undervisningen indrettes efter den enkelte elevs forudsætninger.

I 5. - 8. klasse foregår undervisningen i alle fag grundlæggende fælles for eleverne i en klasse. Der er dog mulighed for i de forskellige fag, hvis der er pædagogiske behov for det, fleksibelt at danne hold af kortere eller længere varighed på tværs af klasser og evt. årgange.
I 9. og 10. klasse undervises eleverne i visse fag i hold på to niveauer, hvis der er pædagogiske behov herfor.
Eleverne bliver gennem denne kombination af fælles undervisning med indre differentiering og ydre niveaudeling mødt på det faglige niveau, de befinder sig på i de enkelte fag. For at understøtte dette yderligere stilles eleverne i undervisningen og i klasseprøver overfor opgaver på flere niveauer.

Gennem en løbende evaluering på de enkelte klassetrin af omfang og indhold af både den udelte og den delte undervisning søges sikret, at de opstillede mål i skolens pædagogiske koncept nås.

Evaluering, karakterer og oprykning til næste klasse
Hvert halve år vurderes elevens faglige, metodiske, sociale og personlige kompetencer. I vurderingen inddrages elevens indsats i alle fag. I fag med ydre niveaudeling angives desuden ud fra hvilket fagligt niveau, eleven er bedømt. I vurderingen er det vigtigt, at inddrage elevernes egne bedømmelser, så de efterhånden bliver i stand til at vurdere deres egen læring.
Senest ved slutningen af 8. klasse vurderes eleverne med halvårlige karakterer med angivelse af, hvilken skoleafslutning eleven skønnes at få. Klasselærer rådet beslutter herudover i tabelform vurderinger af elevens almene læringsadfærd og sociale adfærd samt, hvis det skønnes pædagogisk nødvendigt, læringsplaner for elever, der har behov for ekstra støtte.
Eleverne oprykkes automatisk til den følgende klasse.

 

Principper for undervisningen

Den forøgede fælles læring samt de nye prøve former ved hovedskole- og real skoleafslutningen kræver nye undervisningsformer. Selvstændig læring, fælles læring, projektarbejde, tværfagligt arbejde og metodetræning er læringsformer, som får større betydning i undervisningen. Gennem hele skoleforløbet følger vi elevernes indsats og hjælper dem frem til den bedst mulige afslutning. I det hele taget søger vi gennem undervisningen at sikre, at alle elever gennemfører en succesfuld skolegang. Der arbejdes med metodetræning i alle fag, således at eleverne efterhånden opnår hensigtsmæssige lærings- og arbejdsteknikker.

 

Følgende principper anses for centrale i undervisningen:
· Individuel og fælles læring med udgangspunkt i den enkelte elevs læringsprofil samt halvårlige projekter til støtte for tværfaglig undervisning.
· Fålærerprincip, der prioriteres netop så højt, at fagligheden kan tilgodeses, samtidig med at lærergruppen ikke bliver større, end den kan arbejde tæt sammen.
· Lærersamarbejde om klasserne så under visning en kan tilrettelægges således, at den tilgodeser den enkelte elevs læring bedst muligt.
· Støtte til elever, der har svært ved at honorere de faglige krav.
· Støtte til elever, som har behov for at blive stillet overfor højere faglige krav.
· Indre differentiering gennem individuel læring samt læring i både homogene og heterogene klasseinterne og -eksterne læringsgrupper samt
· Halvårlige projekter til støtte for tværfaglig læring.

 

Medier og metoder
En kompetent omgang med de nye medier er nødvendig i vort samfund, derfor er arbejdet med IT og medier i undervisningen af central betydning. IT- og mediebaseret læring bliver integreret i alle fag, bl.a. gennem lærings platformen SkoleIntra. Herudover foregår der systematisk medie- og metodeundervisning på alle klassetrin efter vores interne medie- og metodeplan.

 

Erhvervsorientering
I alle fag på alle klassetrin inddrages erhvervsorientering i undervisningen. Dette sker i tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv og Dansk Erhvervsforening.

 

Skemalægning
Skemaerne søges lagt således at timerne i de enkelte fag placeres fælles for alle klasser i en årgang, så der i de fleste fag er mulighed for at foretage fleksible holddan nelser på tværs af klasserne.

 

Skole-hjem-samarbejdet
Skole-hjem samarbejdet består af følgende elementer: halvårlige forældremøder, lærertræffetid samt skole-hjem samtaler i forbindelse med udlevering af karakterblade. I skole-hjem samtalerne foretages en fælles evaluering af den enkelte elevs præstationer i det foregående halvår/år. Herudover fastlægges elevplaner for de elever, for hvem det skønnes nødvendigt.