DANSK SKOLEFORENING FOR SYDSLESVIG

Duborg-Skolen er et dansk gymnasium under Dansk Skoleforening for Sydslesvig (www.skoleforeningen.org), der driver offentlige skoler for det danske mindretal i Sydslesvig.
Skoleforeningen arbejder efter følgende målsætning (§ 3 i Skoleforeningens vedtægter): 

 

(1) Foreningens opgave er at drive dansk pædagogisk virksomhed for det danske mindretal i Sydslesvig og for de med mindretallet samarbejdende frisere.

(2) Foreningens opgave søges løst især ved hjælp af børnehaver, almendannende skoler samt gennem undervisning af voksne.

(3) Foreningens virksomhed er en del af det danske folkeliv i Sydslesvig, og dens børnehaver og skoler tjener den danske befolkningsdel. Skolerne og børnehaverne skal føre eleverne og børnene ind i dansk sprog og kultur, og det er skolens sigte at fremme elevernes bevidsthed om samhørighed med den danske befolkningsdel i Sydslesvig og med det danske folk. Samtidig har skolen den opgave at dygtiggøre eleverne til at leve og virke i det tyske samfund.

(4) Sproget i foreningen og dens institutioner er dansk.

(5) Skolesystemet organiseres, og skolearbejdet tilrettelægges på en sådan måde, at skolerne som anerkendte skoler ("staatlich anerkannt") er berettiget til at give karakterer, gennemføre oprykningsbeslutninger og afholde eksamina efter de for tilsva-rende offentlige skoler gældende bestemmelser med de samme kvalifikationer og retsvirkninger, som kan opnås i tilsvarende offentlige skoler i Slesvig-Holsten.


I Danmark driver Skoleforeningen to lejrskoler og en børnehave-koloni, hvor mange sydslesvigske børnehavebørn og skoleelever får lejlighed til at opleve hverdagens undervisning på en ny må-de.
I Sydslesvig driver Skoleforeningen en efterskole, "Ladelund Ungdomsskole", for de 14-18-årige, der her har mulighed for hhv. at afslutte deres 9-årige skolepligt og at tage et frivilligt 10. skoleår.
Jaruplund Højskole, som også er en del af Skoleforeningens undervisningstilbud, giver voksne, der måtte ønske det, mulighed for at opfriske og udvide deres skolekundskaber i samvær med jævnaldrende.
Herudover er Skoleforeningen aktiv på voksenuddannelses-området, idet der i hvert vinterhalvår arrangeres aftenskolekurser for voksne.