VELKOMMEN TIL DUBORG-SKOLEN

Rektors velkomst

Duborg-Skolen er en del af skolesystemet for det danske mindretal i Sydslesvig. Skolen rummer elever fordelt over 7 årgange, fra 7. til 13. klasse. Siden 2008 er disse årgange fordelt på to skoleformer, dels fællesskolens 7.-10. årgang og dels fællesskolens gymnasium, dvs. 11.-13. årgang.

Skolen er anerkendt af de tyske myndigheder. Det stiller krav om, at vi overholder en række regler og love, der adskiller sig fra danske normer og praksis. Men skolen følger alligevel, som alle skoler under Dansk Skoleforening for Sydslesvig, en dansk pædagogisk praksis, hvis hovedkendetegn er følgende:

 

-          Vi bestræber os på at sikre en god skolegang for alle elever, således at den enkelte elevs muligheder og evner kommer til bedst mulig udfoldelse.

-          Der hersker en god, venskabelig omgangstone mellem lærere og elever, hvor der gives plads til alle. Eleverne skal føle sig velkomne og opleve, at de har det rart, samtidig med at der også stilles krav til dem om at dygtiggøre og udvikle sig. God og omsorgsfuld adfærd fra alle sider er en selvfølge, bl.a. fordi det er forudsætningen for, at skolen kan udvikle elevernes kritiske stillingtagen til sig selv, fag, skole og mindretal. 

-          Al undervisning, bortset fra undervisning i fremmedsprog, foregår på dansk, ligesom det meste undervisningsmateriale er på dansk. Tysksproget materiale inddrages dog, dels når der arbejdes med tyske forhold, og dels som del af forberedelsen af eleverne på en eventuel fremtid som studerende på videregående uddannelsesinstitutioner i Tyskland eller som borgere i Tyskland.

-          Undervisningen er kendetegnet ved dynamik og fleksibilitet. Der gøres brug af en bred vifte af undervisningsformer, således at der bevares en balance mellem velprøvede, velkendte undervisningsformer – og fx de nye digitale muligheder, den moderne teknologi giver.

         

Helt overordnet møder vi de unge, hvor de er, uanset alder, klassetrin og den enkelte elevs perspektiv med skolegangen, og giver dem mulighed for den bedst tænkelige uddannelse i et særdeles alsidigt miljø. Vi lægger stor vægt på, at eleverne har lyst til at lære nyt, lade sig inspirere og til at afprøve holdninger. Det understøttes af et godt socialt liv, hvor aktiviteter af forskellig art uden for den skemalagte undervisning er vigtige bidrag. Derfor hører fx frivillige aktiviteter i musik og idræt og forskellige ud-af-huset-aktiviteter såsom lejrskoler og studierejser samt elevfester og -cafeer med til skolens liv.

Til en god skole hører gode fysiske rammer. Duborg-Skolen har gennem årene været berømmet for sine rammer og faciliteter, og skolen er i løbet af de seneste år blevet renoveret og ombygget, så den i dag fremstår i en stand, der sikrer de pædagogiske muligheder i fremtiden. Moderniseringen er muliggjort af en stor donation fra ”A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal”.

Bygningerne rummer så megen historie og tradition, at eleverne og alle, der har deres gang på stedet, føler sig i ekstraordinær grad knyttet til skolen, både fysisk og mentalt. Det kan næppe udtrykkes mere præcist end af et par studenter, der ved deres dimission for et par år siden bl.a. sagde: 

Så hvad er det egentlig ved dette sted, der gør, at studenter hvert år kan fejre deres eksamen nede ved Neptunbrønden og være stolte af at sige, at de er studenter fra Duborg-Skolen i Flensborg?
 Vi påstår, at Duborg-Skolen i modsætning til mange andre institutioner er en livsstil. (…) Når vi forlader Duborg-Skolen og kan se tilbage på opholdet med stolthed i stemmen, så er det udover det historiske vingesus og den generelle stolthed også på grund af den frihed og det frirum, skolen er præget af. Frihed der gør os i stand til at udvikle os som de selvstændige mennesker, der senere hen skal definere et samfund – om det nu er tysk, dansk eller sydslesvigsk. Frirum til at føle, at vi hører til uden at skulle forklare os selv: Vores identitet, vores baggrund, og om man holder med Danmark eller Tyskland i fodbold. Når vi træder ind på Duborg-Skolen, træder vi ind i en bygning, der giver os lov til at være os. Lader os være elever som alle andre, og som derfor ruster os til at tage diskussionen op omkring vores egen identitet.”

Selvfølgelig stilles der ikke de samme krav til en elev i 7. og en elev i 13. klasse, men ud fra hvert sit udgangspunkt forventes det, at eleven lærer at beherske både dansk og tysk på modersmålsniveau. Det forventes også, at eleven, som bosiddende i Tyskland og omgivet af en tysk omverden, gør hvad der er muligt for at supplere de umiddelbare erfaringer fra den tyske hverdag med en orientering i udviklingen i Danmark på en række områder: samfundsforhold, (ungdoms-) kultur, sport, politik, historie, geografi osv. Og at disse forhold kan inddrages i den daglige undervisning.

Endelig er det helt afgørende, at eleven griber sin situation som tosproget, med ”dobbelt” identitet, og udnytter denne helt specielle chance i læringssammenhæng. Både i og uden for undervisningen vil eleven uophørligt blive konfronteret med sammenligninger mellem dansk og tysk på alskens områder. Med til at være elev på Duborg-Skolen hører derfor også en gradvis bevidstgørelse om, at denne konstante sammenligning rummer nogle læringsmæssige potentialer: Et beredskab til at se muligheder, alternativer, - se at det, der anderledes, også har sin berettigelse. At gøre sig bevidst om de chancer, som denne åbenhed og fleksibilitet rummer, er en vigtig ekstra kompetence for alle elever på Duborg-Skolen.

På skolens hjemmeside kan du læse meget mere om skolen, dens historie, system og tilbud.

 

Velkommen til Duborg-Skolen!